fbpx

Handelsbetingelser

Bestilling og betaling

Ordrebekræftelse og Spørgeskema:

Efter du har afgivet din bestilling og betaling, sender Motion Media en ordrebekræftelse til din e-mail. Dette tjener som bekræftelse på, at din bestilling er modtaget og behandles. Sammen med ordrebekræftelsen modtager du et link til et spørgeskema.

Det er afgørende, at du udfylder spørgeskemaet nøjagtigt og fuldstændigt. Korrekte oplysninger sikrer, at Motion Media kan forstå og opfylde dine specifikke behov og ønsker til produktionen. Det er dit ansvar at sørge for, at alle oplysninger i spørgeskemaet er korrekte og komplette. Hvis der er uoverensstemmelser eller mangler i de oplysninger, du giver, er det ikke Motion Media’s ansvar. Motion Media påtager sig heller ikke ansvar for mangler eller fejl i det færdige produkt, der skyldes urigtige eller mangelfulde oplysninger i spørgeskemaet.

Gebyr for Manuel Håndtering ved Fejl:

Hvis de oplysninger, du angiver i spørgeskemaet, er forkerte eller ufuldstændige, og derved skal rettes, forbeholder Motion Media sig retten til at opkræve et gebyr på 500 danske kroner, pr. rettelse, for håndtering af disse rettelser.

Gyldighed af Tilbud:

Alle tilbud fra Motion Media er gyldige i 30 dage fra tilbudsdatoen, medmindre andet er angivet i tilbuddet. Du kan afgive din ordre skriftligt per mail.

Ordreændringer og Vilkår:

Hvis du ønsker at ændre noget i din ordre, kræver det en skriftlig accept fra Motion Media. Dette sikrer klar kommunikation og undgår misforståelser. Uoverensstemmende vilkår skal meddeles skriftligt inden for 2 arbejdsdage for at undgå binding af ordrebekræftelsen.

Forsendelse og Leveringstid

Definition af Leveret Produkt

Ved ‘leveret produkt’ forstås den første version af produktet, som Motion Media har sendt til dig.

Leveringsforpligtelse:

Motion Media forpligter sig til at levere de bestilte produkter inden for en standard leveringsperiode på 21 dage fra den dag, hvor vi har modtaget dine produkter på vores

adresse: Værkstedvej 47, 2500 Valby . Leveringstidspunktet er dog vejledende og kan variere med 1-2 dage afhængigt af specifikke omstændigheder.

Kundemeddelelse ved Forsinkelse

Skulle det ske, at vi ikke er i stand til at overholde den anførte leveringsfrist på 21 dage, vil du blive informeret herom snarest muligt. I sådanne tilfælde vil du blive underrettet om den forventede forsinkelse og det nye forventede leveringstidspunkt.

Kundens Rettigheder ved Væsentlig Forsinkelse

Hvis leveringen overskrider den aftalte leveringstid med mere end 14 dage, har du ret til at annullere købet. I et sådant tilfælde vil alle indbetalinger foretaget af dig i forbindelse med det pågældende køb blive refunderet hurtigst muligt og senest inden for 8 dage fra annulleringen. Hvis leveringen af det endelige produkt forsinkes på grund af din egen anmodning om ændringer eller rettelser efter den oprindelige levering, påvirker dette ikke vores overholdelse af de oprindelige leveringsforpligtelser.

Forsendelse og returnering af produkter

Forsendelsesproces:

Produkter skal sendes til Motion Media’s adresse: Værkstedvej 47, 2500 Valby. Det er vigtigt at mærke alle pakker tydeligt med dit virksomhedsnavn. Dette hjælper med at identificere din ordre hurtigere.

Ansvar under Forsendelse:

Du er ansvarlig for sikker og korrekt forsendelse af dine produkter til Motion Media. Motion Media påtager sig ikke ansvar for eventuelle skader eller tab, der opstår under forsendelsen til og fra studiet.

Returnering af Produkter:

Hvis du ønsker at få dit produkt returneret efter brug i optagelserne, skal du inkludere en returseddel med din forsendelse. Uden en returseddel vil du miste retten til at få dit produkt returneret. Forvent, at returnering fra studiet kan tage op til 10 hverdage. Produkter vil først sendes ved afsluttet produktion.

Gebyr ved Manuel Håndtering:

Hvis der er behov for manuel håndtering eller kontakt med Motion Media ud over det normale, kan der blive opkrævet et ekstra gebyr. Dette gebyr vil være DKK 500 ekskl. moms. Manuel håndtering, ud over det normale, omfatter blandt andet, men er ikke begrænset til, afhentning af pakker fra pakkeshops

Deadline for levering af dine produkter

Hvis du har fysiske produkter beregnet til brug i produktionen, beder vi venligst om, at disse leveres mindst 3 dage før optagedatoen.

Håndtering af Produkter

Sikkerhed ved Håndtering:
Motion Media åbner ikke pakkerne med de tilsendte produkter før selve optagelsesdagen. Dette sikrer, at produkterne forbliver intakte indtil det nødvendige tidspunkt for optagelse. Hvis du sender skrøbelige produkter, og ønsker at vi foretager en kontrol for eventuelle skader, bedes du venligst informere os om dette.

Beskadigelse af produkter under optagelser:

Produkterne kan blive slidte/ridset under produktionen, også selvom vi gør vores bedste for at passe på dem. Vi kan derfor ikke garantere standen af dit produkt efter produktionen.

Håndtering af feedback

Feedback:
Du har en frist på 7 dage efter modtagelsen af det færdige content til at give feedback. Manglende feedback inden for denne periode vil medføre til afslutning på produktionen og materialet vil anses som godkendt , medmindre der foreligger andre skriftlige aftaler.

Implementering af Feedback:
Motion Media sigter mod at behandle feedback hurtigst muligt. Fejl tilskrevet Motion Media rettes inden for 3 arbejdsdage. Øvrig feedback håndteres inden for 5 arbejdsdage.

Eventuelle rettelser inkluderes kun i Motion Media-prisen, hvis de er inden for rammerne af den godkendte produktionsplan. Andre rettelser pålægges et ekstra gebyr, variabelt efter omfanget. Motion Media forbeholder sig retten til ikke at acceptere visse ordreændringer.

Aflysning og ændring af optagedage:

Ændring af Optagedato:
Ønsker om ændring af optagedato skal meddeles senest 3 arbejdsdage før den planlagte optagelse. Dette sikrer, at der er tilstrækkelig tid til at koordinere og tilpasse produktionsplanen. Motion Media vil bestræbe sig på at imødekomme ændringsanmodninger, så længe de modtages inden for denne tidsramme. Det kan dog ikke garanteres at ændringsanmodningerne godkendes.

Konsekvenser ved Manglende Fremmøde eller Nødvendige Produkter: Hvis det er forventet at du møder op til shoot men forhindres eller undlader at levere de nødvendige produkter til optagedagen, vil du blive faktureret det fulde beløb for den

aftalte produktionstid. Dette er for at dække de ressourcer, der allerede er allokeret til optagelsen.

Undtagelse for Sygdom:

Hvis en udskydelse er nødvendig på grund af sygdom hos en vigtig medarbejder hos Motion Media, eller sygdom hos en model, vil denne situation blive behandlet anderledes. Motion Media vil samarbejde med dig om at finde en alternativ optagedato og undgå at pålægge omkostninger.

Ejendomsret og Licens:

Ejendomsret til Immaterielle Rettigheder:
Motion Media har fuld ejendomsret til alle immaterielle rettigheder opstået under leveringen af serviceydelserne. Dette inkluderer rettigheder som patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder relateret til det producerede indhold.

Licens til Kunden:
Du får en tidsubegrænset, vederlagsfri licens til at anvende disse immaterielle rettigheder inden for dit eget forretningsområde, medmindre andet er specifikt aftalt. Dette tillader dig at bruge det producerede indhold i overensstemmelse med dine forretningsbehov.

Ansvar ved Krænkelse:

Motion Media påtager sig ikke ansvar for eventuelle krænkelser af tredjeparts immaterielle rettigheder, medmindre disse er sket forsætligt. Du påtager dig ansvaret og skadesløsholde Motion Media i tilfælde af krænkelser af tredjeparts rettigheder som følge af brugen af det producerede indhold.

Generelle Aftalebetingelser

Disse betingelser gælder for alle aftaler med Motion Media, CVR-nummer 38967045.

Aftalegrundlag og Ændringer:

Betingelserne udgør det samlede aftalegrundlag om salg og levering af serviceydelser. Ændringer og tillæg er kun gyldige, hvis aftalt skriftligt.

Juridisk Status og Serviceydelser:
Parterne skal straks informere hinanden om ændringer i juridisk status. Leverede serviceydelser udføres håndværksmæssigt korrekt.

Pris og Betaling:
Prisen følger Motion Medias gældende prisliste ved ordrebekræftelsen, medmindre andet er aftalt skriftligt. Betaling skal ske før producering af serviceydelserne, med mindre andet er aftalt skriftligt.

Ansvar

Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget.

Ansvarsbegrænsning:
Motion Media er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler, med de nedenfor anførte begrænsninger. Motion Media er ikke ansvarlig for indholdet af materiale efter godkendelse af dig. Ligeledes phviler ansvaret for materialets videre brug ikke Motion Media, og der kan ikke rettes krav i den anledning mod Motion Media. Motion Media kan ikke holdes ansvarlige, hvis der sker tilbagetrækning af samtykke fra medvirkende i videoerne.

Indirekte tab:

Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Motion Media ikke ansvarlig overfor din eller din forretnings indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.

Force majeure:

Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Motion Media ikke ansvarlig overfor dig og din foretning for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Motion Media kontrol, og som Motion Media ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder. 

Motion Media bestræber sig på at levere indhold inden for 7 hverdage efter optagedagen. Levering sker digitalt via dropbox. Eventuelle rettelser er kun inkluderet i Motion Media-prisen, såfremt det er indenfor rammerne i den godkendte produktionsplan, andre rettelser koster et ekstra gebyr, der vil variere alt efter omfanget. Motion Media er ikke forpligtet til at acceptere denne form for ordre.

Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler om Motion Medias, CVR-nummer  3896704.

Aftalegrundlag. Betingelserne udgør sammen med Virksomhedens tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om Virksomhedens salg og levering af serviceydelser til kunden (”Aftalegrundlaget”). Kundens indkøbsbetingelser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Virksomheden udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.

Ændringer og tillæg. Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

Juridisk status. Hver af parterne skal straks give medkontrahenten underretning, hvis parten ændrer status som juridisk person, tages under konkurs- eller rekonstruktionsbehandling eller frivillig likvidation.

Serviceydelser

De serviceydelser, som Virksomheden sælger og leverer til kunden, udføres håndværksmæssigt korrekt.

Kundens medvirken : Kunden skal give Virksomheden adgang til personale og oplysninger, i det omfang det er nødvendigt for at udføre serviceydelserne.

Lovgivning og standarder:  Virksomheden er ikke ansvarlig for, at serviceydelserne opfylder lovgivning eller standarder eller kan anvendes til konkrete formål, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt

Betaling og pris

Pris: Prisen for serviceydelserne følger Virksomhedens gældende prisliste på det tidspunkt, hvor Virksomheden bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er eksklusive moms.

Betaling: Kunden skal betale alle fakturaer for serviceydelser før serviceydelsen finder sted, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

 

Forsinket betaling

Rente: Hvis kunden undlader at betale en faktura for serviceydelser rettidigt af årsager, som Virksomheden er uden ansvar for, har Virksomheden ret til rente af det forfaldne beløb på 1 % pr. måned fra forfaldsdato og til betaling sker.

Ophævelse: Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for serviceydelser senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra Virksomheden, har Virksomheden ud over rente efter pkt. 5.1 ret til at: (i) ophæve salget af de serviceydelser, som forsinkelsen vedrører, (ii) ophæve salget af serviceydelser, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (iii) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

Tilbud, ordre og odrebekræftelser

Tilbud. Virksomhedens tilbud er gældende i 10 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Virksomheden i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Virksomheden, medmindre Virksomheden meddeler kunden andet.

Ordrer. Kunden skal sende ordrer på serviceydelser til Virksomheden digitalt via anvendelse af Virksomhedens webshop. Er dette ikke muligt skal det ske skriftligt. En ordre skal indeholde følgende oplysninger for hver ordret serviceydelse: (i) Ordrenummer, (ii) Ydelsesnummer, (iii) Beskrivelse af ydelse, (iv) Pris, (v) Betalingsbetingelser, og (vi) Leveringsdato.

Ordrebekræftelser. Virksomheden tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på serviceydelser til kunden skriftligt senest 2 arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde Virksomheden.

Ændring af ordrer. Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på serviceydelser uden Virksomhedens skriftlige accept.

Uoverensstemmende vilkår. Hvis Virksomhedens bekræftelse af en ordre på serviceydelser ikke stemmer overens med kundens ordre eller Aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til Virksomheden skriftligt senest 2 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.

Levering

Leveringstid. Virksomheden leverer serviceydelser senest til den tid, der fremgår af Virksomhedens ordrebekræftelse. Virksomheden har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet.

Undersøgelse. Kunden skal undersøge alle serviceydelser ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som kunden har opdaget eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden inden 3 arbejdsdage, kan den ikke senere gøres gældende.

Forsinket Levering

Meddelelse. Hvis Virksomheden forventer en forsinkelse i leveringen af serviceydelser, informerer Virksomheden kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.

Ophævelse. Hvis Virksomheden undlader at levere serviceydelser senest 10 arbejdsdage efter den aftalte leveringstid af årsager, som kunden er uden ansvar for, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Virksomheden. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.

Ansvar

Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget.

Ansvarsbegrænsning. Motion Media er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler, med de nedenfor anførte begrænsninger. Motion Media er ikke ansvarlig for indholdet af materiale efter godkendelse af kunden. Ligeledes påhviler ansvaret for materialets videre brug ikke Motion Media, og der kan ikke rettes krav i den anledning mod Motion Media. Motion Media kan ikke holdes ansvarlige, hvis der sker tilbagetrækning af samtykke fra medvirkende i videoerne.

Indirekte tab. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig overfor kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.

Force majeure. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig overfor kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Virksomhedens kontrol, og som Virksomheden ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

Immaterielle rettigheder

Ejendomsret. Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med Virksomhedens udførelse af serviceydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører Virksomheden.

Licens. Kunden har en tidsubegrænset, vederlagsfri, overdragelig licens til at udnytte alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med Virksomhedens udførelse af serviceydelser, til formål, der falder inden for kundens sædvanlige forretningsområde, eller som særskilt er aftalt mellem parterne.

Krænkelse. Virksomheden er ikke ansvarlig for leverede serviceydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder, medmindre krænkelsen er forsætlig. I det omfang Virksomheden måtte blive mødt med påstand om leverede serviceydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder, skal kunden skadesløsholde Virksomheden, medmindre krænkelsen er forsætlig.

Rettigheder. Ved aftalens opfyldelse overdrager Motion Media rettighederne til materialet/videoerne til kunden. Medmindre andet er særskilt aftalt, vil Motion Media fortsat bevare brugsretten til materialet i det omfang og med det formål at brande og markedsføre Motion Media. Råmateriale, der ikke er redigeret eller brugt, tilhører udelukkende Motion Media og kan ikke forventes bevaret efter endt produktion.

Fortrolighed

Videregivelse og brug. Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge Virksomhedens erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.

Beskyttelse. Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over Virksomhedens fortrolige oplysninger som beskrevet i pkt. 12.1. Kunden skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.

Varighed. Parternes forpligtelser efter pkt. 12.1-12.2 gælder under parternes samarbejde og uden tidsbegrænsning efter samarbejdets ophør uanset årsagen til ophøret.

Behandling af personhenførbare oplysninger

Behandling. Virksomheden behandler personoplysninger under behørig iagttagelse af databeskyttelsesforordningen og -loven. Oplysninger om Kundens navn, adresse, e-mail, telefonnummer, mv. benyttes alene i forbindelse med Kundens bestilling og kommunikation forstået i bred forstand.

Den registreredes rettigheder. Virksomheden efterlever den registreredes rettigheder (bl.a. ret til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning af behandling, indsigelse, dataportabilitet, klage og ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering).

Opbevaring og videregivelse. Virksomheden opbevarer oplysningerne så længe, det er nødvendigt for det formål, hvortil oplysningerne behandles. Virksomheden hverken videregiver, sælger eller på anden måde overdrager oplysninger til tredjemand, medmindre Kunden har givet accept til dette.

Ønsker Kunden oplysninger om, hvilke data der bliver behandlet, at få data slettet eller korrigeret, kan Kunden kontakte  Produktionsansvarlige, Anine Lindvig, på mail anine@motionmedia.dk

Gældende lov og værneting

Parternes samarbejde er i alle henseender underlagt dansk ret.
 Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samarbejde, skal afgøres ved en dansk domstol.

Andre betingelser

Ifølge almindelig dansk lovgivning om salg mellem erhverv er der ingen fortrydelsesret på køb, heller ikke ordrer hvor købet er foretaget gennem hjemmesiden.

Det koster et ekstra gebyr, der vil variere alt efter omfanget. Motion Media er ikke forpligtet til at acceptere denne form for ordre.