fbpx

Handelsbetingelser

Handelsbetingelserne fastsætter vilkårene for handel på Motion Media’s hjemmeside www.motionmedia.dk.

Kontaktoplysninger

Virksomheden er:
Motion Media ApS
CVR-nr.:38967045


Værkstedvej 47, 2500 Valby

Forsendelse og retunering

Når du har bestilt og betalt via hjemmesiden, modtager du en e-mail med en ordrebekræftelse, samt et link til et spørgeskema, angående dine produkter og den bestilte produktion

Det er vigtigt, at du udfylder informationerne korrekt, da disse vil definere, hvilke videoer, der skal produceres. Hvis du indtaster forkert information i spørgeskemaet, forbeholder Motion Media sig retten til at opkræve et gebyr på DKK 500 ekskl. moms for manuel håndtering af rettelsen. 

Når du har besvaret spørgeskemaet, vil du, efter 2-3 hverdage, modtage en e-mail, med konkrete informationer om din content-produktion eller eventuelle spørgsmål, til dine besvarelser. Her vil det også blive påpeget, at det næste trin er at sende produkterne til Motion Media studiet. Det skal ske på følgende adresse:

Motion Media ApS Værkstedvej 47, 2500 Valby

Ved forsendelse af produkt(er) er det dit ansvar at skrive dit virksomhedsnavn på kassen, så Motion Media kan matche din forsendelse med din ordre. Hvis du ønsker at få dit produkt returneret, skal du vedlægge en returseddel. Hvis der ikke er vedlagt en returseddel, fraskriver du dig retten til at få produkt(er) returneret. Der kan gå op til 10 hverdage, før produkter returneres fra studiet. Motion Media er ikke ansvarlig for produkter under levering til og fra studiet. Hvis der i forbindelse med ovenstående opstår behov for manuel kontakt med Motion Media, forbeholder vi os retten til at opkræve et gebyr på DKK 500 ekskl. moms.

Levering af content

Motion Media bestræber sig på at levere indhold inden for 7 hverdage efter optagedagen. Levering sker digitalt via dropbox. Eventuelle rettelser er kun inkluderet i Motion Media-prisen, såfremt det er indenfor rammerne i den godkendte produktionsplan, andre rettelser koster et ekstra gebyr, der vil variere alt efter omfanget. Motion Media er ikke forpligtet til at acceptere denne form for ordre.

Generelle handelsbetingelser

Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler om Motion Medias, CVR-nummer  38967045 ,  salg og levering af serviceydelser inden for Labelless Studio til erhvervskunder. 

Aftalegrundlag

Aftalegrundlag. Betingelserne udgør sammen med Virksomhedens tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om Virksomhedens salg og levering af serviceydelser til kunden (”Aftalegrundlaget”). Kundens indkøbsbetingelser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Virksomheden udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.

Ændringer og tillæg. Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

Juridisk status. Hver af parterne skal straks give medkontrahenten underretning, hvis parten ændrer status som juridisk person, tages under konkurs- eller rekonstruktionsbehandling eller frivillig likvidation.

Serviceydelser

De serviceydelser, som Virksomheden sælger og leverer til kunden, udføres håndværksmæssigt korrekt.

Kundens medvirken : Kunden skal give Virksomheden adgang til personale og oplysninger, i det omfang det er nødvendigt for at udføre serviceydelserne.

Lovgivning og standarder:  Virksomheden er ikke ansvarlig for, at serviceydelserne opfylder lovgivning eller standarder eller kan anvendes til konkrete formål, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt

Betaling og pris

Pris: Prisen for serviceydelserne følger Virksomhedens gældende prisliste på det tidspunkt, hvor Virksomheden bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er eksklusive moms.

Betaling: Kunden skal betale alle fakturaer for serviceydelser før serviceydelsen finder sted, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

 

Forsinket betaling

Rente: Hvis kunden undlader at betale en faktura for serviceydelser rettidigt af årsager, som Virksomheden er uden ansvar for, har Virksomheden ret til rente af det forfaldne beløb på 1 % pr. måned fra forfaldsdato og til betaling sker.

Ophævelse: Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for serviceydelser senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra Virksomheden, har Virksomheden ud over rente efter pkt. 5.1 ret til at: (i) ophæve salget af de serviceydelser, som forsinkelsen vedrører, (ii) ophæve salget af serviceydelser, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (iii) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

Tilbud, ordre og odrebekræftelser

Tilbud. Virksomhedens tilbud er gældende i 10 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Virksomheden i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Virksomheden, medmindre Virksomheden meddeler kunden andet.

Ordrer. Kunden skal sende ordrer på serviceydelser til Virksomheden digitalt via anvendelse af Virksomhedens webshop. Er dette ikke muligt skal det ske skriftligt. En ordre skal indeholde følgende oplysninger for hver ordret serviceydelse: (i) Ordrenummer, (ii) Ydelsesnummer, (iii) Beskrivelse af ydelse, (iv) Pris, (v) Betalingsbetingelser, og (vi) Leveringsdato.

Ordrebekræftelser. Virksomheden tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på serviceydelser til kunden skriftligt senest 2 arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde Virksomheden.

Ændring af ordrer. Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på serviceydelser uden Virksomhedens skriftlige accept.

Uoverensstemmende vilkår. Hvis Virksomhedens bekræftelse af en ordre på serviceydelser ikke stemmer overens med kundens ordre eller Aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til Virksomheden skriftligt senest 2 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.

Levering

Leveringstid. Virksomheden leverer serviceydelser senest til den tid, der fremgår af Virksomhedens ordrebekræftelse. Virksomheden har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet.

Undersøgelse. Kunden skal undersøge alle serviceydelser ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som kunden har opdaget eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden inden 3 arbejdsdage, kan den ikke senere gøres gældende.

Forsinket Levering

Meddelelse. Hvis Virksomheden forventer en forsinkelse i leveringen af serviceydelser, informerer Virksomheden kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.

Ophævelse. Hvis Virksomheden undlader at levere serviceydelser senest 10 arbejdsdage efter den aftalte leveringstid af årsager, som kunden er uden ansvar for, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Virksomheden. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.

Ansvar

Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget.

Ansvarsbegrænsning. Motion Media er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler, med de nedenfor anførte begrænsninger. Motion Media er ikke ansvarlig for indholdet af materiale efter godkendelse af kunden. Ligeledes påhviler ansvaret for materialets videre brug ikke Motion Media, og der kan ikke rettes krav i den anledning mod Motion Media. Motion Media kan ikke holdes ansvarlige, hvis der sker tilbagetrækning af samtykke fra medvirkende i videoerne.

Indirekte tab. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig overfor kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.

Force majeure. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig overfor kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Virksomhedens kontrol, og som Virksomheden ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

Immaterielle rettigheder

Ejendomsret. Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med Virksomhedens udførelse af serviceydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører Virksomheden.

Licens. Kunden har en tidsubegrænset, vederlagsfri, overdragelig licens til at udnytte alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med Virksomhedens udførelse af serviceydelser, til formål, der falder inden for kundens sædvanlige forretningsområde, eller som særskilt er aftalt mellem parterne.

Krænkelse. Virksomheden er ikke ansvarlig for leverede serviceydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder, medmindre krænkelsen er forsætlig. I det omfang Virksomheden måtte blive mødt med påstand om leverede serviceydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder, skal kunden skadesløsholde Virksomheden, medmindre krænkelsen er forsætlig.

Rettigheder. Ved aftalens opfyldelse overdrager Motion Media rettighederne til materialet/videoerne til kunden. Medmindre andet er særskilt aftalt, vil Motion Media fortsat bevare brugsretten til materialet i det omfang og med det formål at brande og markedsføre Motion Media. Råmateriale, der ikke er redigeret eller brugt, tilhører udelukkende Motion Media og kan ikke forventes bevaret efter endt produktion.

Fortrolighed

Videregivelse og brug. Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge Virksomhedens erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.

Beskyttelse. Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over Virksomhedens fortrolige oplysninger som beskrevet i pkt. 12.1. Kunden skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.

Varighed. Parternes forpligtelser efter pkt. 12.1-12.2 gælder under parternes samarbejde og uden tidsbegrænsning efter samarbejdets ophør uanset årsagen til ophøret.

Behandling af personhenførbare oplysninger

Behandling. Virksomheden behandler personoplysninger under behørig iagttagelse af databeskyttelsesforordningen og -loven. Oplysninger om Kundens navn, adresse, e-mail, telefonnummer, mv. benyttes alene i forbindelse med Kundens bestilling og kommunikation forstået i bred forstand.

Den registreredes rettigheder. Virksomheden efterlever den registreredes rettigheder (bl.a. ret til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning af behandling, indsigelse, dataportabilitet, klage og ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering).

Opbevaring og videregivelse. Virksomheden opbevarer oplysningerne så længe, det er nødvendigt for det formål, hvortil oplysningerne behandles. Virksomheden hverken videregiver, sælger eller på anden måde overdrager oplysninger til tredjemand, medmindre Kunden har givet accept til dette.

Ønsker Kunden oplysninger om, hvilke data der bliver behandlet, at få data slettet eller korrigeret, kan Kunden kontakte  Produktionsansvarlige, Anine Lindvig, på mail anine@motionmedia.dk

Gældende lov og værneting

Parternes samarbejde er i alle henseender underlagt dansk ret.
 Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samarbejde, skal afgøres ved en dansk domstol.

Andre betingelser

Ifølge almindelig dansk lovgivning om salg mellem erhverv er der ingen fortrydelsesret på køb, heller ikke ordrer hvor købet er foretaget gennem hjemmesiden.

Det koster et ekstra gebyr, der vil variere alt efter omfanget. Motion Media er ikke forpligtet til at acceptere denne form for ordre.